Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Підписка на новини

Введіть ел. поштову адресу:

Підписка RSS

Голосування

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Європейська система трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС) як інструмент міжнародної інтеграції вищої освіти

Автори: Бабин І І., к.п.н., докторант Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, національний експерт з реформування вищої освіти;  Ликова В.А., к.п.н., доцент Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, представник Групи супроводу Болонського процесу від України.

Розвиток вищої освіти сучасної Європи та інших регіонів світу в значній мірі обумовлений Болонським процесом. Його мета і результат - створення до 2010 року Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та його подальше вдосконалення впродовж десятиріччя – до 2020 року.

На сьогоднішній день до Болонського процесу приєдналося 47 країн. Цим вони взяли на себе зобов'язання із реформування систем вищої освіти. При цьому як зазначається в багатьох ключових документах Болонського процесу, трансформація вищої освіти не вимагає її уніфікації, а також відмови від національних традицій. Важливою умовою «вбудовування» в ЄПВО є збереження національної ідентичності.

Важливо відзначити, що скептицизм, відмова, неприйняття ідеї євроінтеграції освіти, які сьогодні існують у суспільній свідомості, свідчать, перш за все, про незнання або викривлене розуміння положень Болонського процесу. Ілюзія повної самодостатності, можливо, якийсь період може слугувати ресурсом для виживання університетської освіти України. Однак в умовах інтеграції вищої освіти у ЄПВО він швидко вичерпується. Самоізоляція від процесів, які розвиваються в ЄПВО, гальмує розвиток будь-якого вищого навчального закладу.

Завдяки реформам, які проведено в країнах-учасницях Болонського процесу, в ЄПВО досягнуто більшої сумісності і порівнянності кваліфікацій (ступенів) на національному і міжнародному рівнях. Викликом для вищих навчальних закладів є розроблення профілів і змісту кваліфікацій з використанням основних інструментів, які стали загальноприйнятими у ЄПВО – Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), Національної рамки кваліфікацій, Додатку до диплома європейського зразка.

Запровадження системи кредитів ЄКТС забезпечує прозорість програм навчання, полегшує визнання дипломів і кваліфікацій. При використанні ЄКТС в цілому європейська вища освіта стає більш відкритою, зрозумілішою та привабливішою для студентів різних країн світу. Ефективне застосування ЄКТС в організації навчального процесу в університетах сприяє забезпеченню якості вищої освіти, дозволяє прозоро, відкрито і справедливо визнавати дипломи і кваліфікації вищої освіти випускників університетів в ЄПВО і інших регіонах світу, формувати накопичувальну систему кредитів при реалізації навчання впродовж життя.

Європейська система трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС) є інструментом, який допомагає розробляти, описувати, запроваджувати програми навчання і присвоювати кваліфікації вищої освіти. Ця система орієнтована на студентів і ґрунтується на прозорості результатів навчання і навчального процесу. Її мета - сприяння плануванню, представленню, оцінюванню, визнанню і підтвердженню кваліфікацій і модулів, що покращує мобільність студентів у ЄПВО та інших регіонах світу.

Кредити ЄКТС ґрунтуються на навчальному навантаженні, яке необхідне студентам для досягнення очікуваних результатів навчання. Навчальне навантаження припускає час, необхідний студенту для завершення всіх видів навчальної діяльності (лекцій, семінарів, проектів, практичних занять, самостійної роботи, екзаменів тощо) і досягнення очікуваних результатів навчання. Результати навчання (компетенції) відображають те, що повинен знати, розуміти, демонструвати, уміти студент після успішного закінчення процесу навчання.

Кредити ЄКТС призначаються кваліфікаціям, навчальним програмам або їх навчальним компонентам (модулям, навчальним дисциплінам, курсам, дипломній роботі, виробничій практиці, лабораторній роботі).

Кредити ЄКТС присвоюються студенту після завершення навчальної діяльності (передбаченою формальною навчальною програмою або окремим освітнім компонентом) і успішного оцінювання досягнутих результатів навчання.

Кредити ЄКТС накопичуються з метою отримання кваліфікацій. Правила прогресії виражаються в кількості (діапазоні) кредитів, необхідному на різних етапах і циклах навчання. Вони описують можливі індивідуальні траєкторії навчання з метою послідовного отримання необхідної кількості кредитів.

Кредити, присвоєні за однією програмою, можуть бути перенесені на іншу програму. Якщо студент досяг результатів навчання в інших навчальних контекстах або часових рамках (формальному, неформальному або неофіційному), відповідні кредити можуть бути присвоєні після успішного оцінювання, підтвердження або визнання цих результатів навчання. Перенесенню (трансферу) і накопиченню кредитів сприяє використання ключових документів ЄКТС - Каталога курсу (Інформаційного пакету), Аплікаційної форми студента, Угоди про навчання, Угоди про практичну підготовку, Академічної довідки і Додатку до диплома.

ЄКТС може бути застосована до всіх програм навчання, включаючи навчання в навчальному закладі або на виробництві, для всіх форм навчання (денного, вечірнього, заочного), типів навчання (формального, неформального, неофіційного) і може застосовуватися для інших видів діяльності в навчанні впродовж життя.

Для організації і реалізації ЄКТС в кожному університеті повинна бути створена команда координаторів ЄКТС, яка складається із координатора ЄКТС на рівні вищого навчального закладу і координаторів ЄКТС на рівні інституту/факультету/департаменту/кафедри. Вони є основними учасниками, що відповідають за запровадження ЄКТС у вищому навчальному закладі.

Координатор ЄКТС на рівні університету забезпечує підтримку на всіх рівнях управління запровадження принципів і механізмів ЄКТС; здійснює загальний нагляд за їх адекватним використанням; разом із координаторами на рівні факультетів розділяє відповідальність за узгодженість в підготовці, опублікування і розповсюдження інформаційних пакетів; контролює правильність і єдиний підхід при перезарахуванні кредитів ЄКТС на всіх факультетах; здійснює підготовку вищого навчального закладу до отримання Європейського «Знака ЄКТС».

Координатор ЄКТС на рівні факультету/департаменту виступає контактною особою між викладачами і студентами факультету і займається академічними і практичними аспектами реалізації ЄКТС; забезпечує можливість доступу до інформаційних пакетів партнерських університетів для студентів, які потенційно можуть приймати участь в програмах обміну; допомагає студентам правильно заповнювати ключові документи («Аплікаційну форму студента», «Угоду про навчання», «Угоду про практичну підготовку») і розуміти вимоги до процедур перезарахування кредитів ЄКТС; забезпечує якісну підготовку «Академічної довідки (виписки)»; бере участь в роботі навчально-методичної комісії факультету, яка приймає рішення при розподілі кредитів між навчальними дисциплінами.

ЄКТС-консультант (радник) працює на рівні держави і є членом національної команди промоутерів Болонського процесу. Консультантом ЄКТС може бути представник системи вищої освіти, що має власний практичний досвід з певної галузі освіти, здатний надати професійну практичну підтримку викладачам в додаток до відповідних вказівок зі сторони Міністерств, національних агентств, конференцій ректорів тощо. Він надає рекомендації університетам і іншим вищим навчальним закладам країни з питань використання ЄКТС і Додатка до диплома європейського зразка; підготовки вищого навчального закладу до присвоєння Європейського «Знака ЄКТС»; використання ЄКТС для акумулювання (накопичення) кредитів в системі навчання впродовж життя; здійснює наглядові візити в українські і зарубіжні університети.

Запровадження системи кредитів ЄКТС забезпечує прозорість програм навчання, полегшує визнання дипломів і кваліфікацій. При використанні ЄКТС в цілому європейська вища освіта стає більш відкритою, зрозумілішою та привабливішою для студентів різних країн світу.

Вивчення досвіду європейських країн-учасниць Болонського процесу дозволяє адекватно і прагматично підходити до запровадження інноваційної ЄКТС. Ефективне застосування ЄКТС в організації навчального процесу в університетах сприяє забезпеченню якості вищої освіти, дозволяє прозоро, відкрито і справедливо визнавати кваліфікації вищої освіти випускників університетів в ЄПВО та інших регіонах світу, формувати накопичувальну систему кредитів при реалізації навчання впродовж життя.

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model