Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Веб-сайти проектів програми Темпус IV

Шановні освітяни, запрошуємо вас ознайомитись з діяльністю та досягненнями проектів програми Темпус IV на відповідних веб-сайтах проетків. Деякі проекти вже закінчились, інші запроваджуються.  Інформація з веб-сайтами нових 33 проектів буде оновлюватись у 2014 р.

http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

61 Tempus IV Project Title (in English/ Ukrainian) - 2007-2013:

1. Advancing the three cycle system in social work education in six European countries/ Удосконалення трициклової системи освіти за спеціальністю «Соціальна робота» в шести європейських країнах144562-2008-UK-JPCR – ACES http://ssw.ukma.kiev.ua

2. Master " Interopérabilité / Sécurité / Certification " dans le domaine du Transport International Ferroviaire en Ukraine et en Asie Centrale/ Магістр «Інтероперабельність /Безпека/ Сертифікація» в Галузі Міжнародного Залізничного Транспорту в Україні та Центральній Азії 144563-2008-FR-JPHES – MISCTIF http://www.diit.edu.ua/sites/tempus/eng/index.html

3. Intellectual Property Law: New Master Curriculum for the National Consultancy e-Centre on IP management/ Право інтелектуальної власності:  Нова магістерська програма для Національ-ного консалтингового електронного центру з управління інтелектуальною власністю144628-2008-SE-JPCR IP MASTER www.ipmaster.net.ua

4. International networking for modernization of tourism education and developing academic mobility/ Міжнародна мережа для модернізації туристичної освіти та розвитку академічної мобільності144641-2008-FI-JPCR-INTOUR http://www.intour.aspu.ru

5. Curricula Reform in Space Technology in KZ,RU,UA / Реформування навчальних планів в областікосмічних технологійв Казахстані, Росії, Україні144681-2008-DE-JPCR-CRIST http://www.crist-kru.eu/

6. EDUCATIONAL CENTERS' NETWORK ON MODERN TECHNOLOGIES OF LOCAL GOVERNING / Мережа освітніх центрів з використання сучасних технологійдля місцевого самоуправління144742-2008-DE-JPHES – ECESIS http://ecesis.ath.cx/

7. Improvement of education on environmental management / Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту144746-2008-RU-JPCR-ECOMANAGEMENT http://ecotempus.com/?page_id=33

8. Towards Research and Entrepreneurial University models in the Russian, Ukrainian and Moldavian Higher Education / На шляху до моделей дослідницьких університетіву вищій освіті Росії, України та Молдови144855-2008-DE-JPHES – MERCURY http://www.mercury-project.eu/

9. Quality Assurance Tools for Management of Internationalization / Контроль якості інтернаціоналізації освіти144882-2008-DE-JPGR-QATMI http://www.qatmi.eu/

10. MOdernisation et DEveloppement de cours Professionalisés / Модернізація професійних курсів144920-2008-FR-JPCR – MODEP http://www.knteu.kiev.ua/dokum/TEMPUS_MODEP.pdf

11. Educational Measurements Adapted to EU Standards / Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві,адаптовані до стандартів ЄС145029-2008-SE-JPCR OBACEC http://fm.ndu.edu.ua/wb/pages/in-english/news.php?lang=EN

12. Western-Eastern Teacher Education Network / Західно-східна освітня мережа викладачів145035-2008-LT-JPTHN-WETEN http://www.weten.org/content/about-project

13. E-Learning-Weiterbildungsnetzwerk im Tourismus (Belarus, Georgien und Ukraine ) – WeNeT  / Мережа дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія)158739-2009-DE-JPHES WENET http://wenet.ntu.edu.ua/ua/index.html

14. National Safeware Engineering Network of Centres of Innovative Academia-Industry Handshaking / Національна інженерна safeware-мережа центрів інноваційної університетсько-промислової кооперації158886-2009-UK-JPCR SAFEGUARD http://safeguard.csn.khai.edu/

15. Implementing tools and policies for quality work at institutional level / Імплементація політики і засобівдля роботи з якості на інституціональному рівні159161-2009-SE-SMGR UNIQTOOL http://www.uniqtool.org/en.html

16. EU Based Course in Foodstuff Expertise & Quality Control / Курс з експертизи та контролю якості харчових продуктів з урахуванням європейського досвіду159173-2009-DE-JPCR EUBCFEQC http://foodstuff.in.ua/

17. Development of New Land Governance Studies in Macedonia and Ukraine / Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні159184-2009-SE-JPCR LAGOS http://land.knuba.edu.ua/

18. Environmental curricula at agricultural universities / Навчальний план за спеціальністю «Охорона навколишнього середовища»в аграрних університетах159188-2009-PL-JPCR ENAGRA http://nubip.edu.ua/en/node/3273

19. Innovation cross-universities network for development of partnership with enterprises / Інноваційна міжуніверситетська мережа для розвитку партнерських відносиніз підприємствами159239-2009-SE-JPGR UNINET www.oilring.ru

20. E-internationalization for collaborative learning / Е-інтернаціоналізація для спільного навчання159327-2009-AT-SMGR EICL http://eicl.kharkiv.edu/

21. Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness / Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності фахівців у галузі гуманітарних наук159338-2009-LV-SMHES HESPDeSPIhttp://www.tempus-hesdespi.eu/
22. Development of qualification framework in meteorology / Розробка структури кваліфікаційних вимог в метеорології (Росія, Україна)159352-2009-FI-JPHES-QULIMET http://www.qualimet.net/index.php?lang=en

23. Boosting the knowledge triangle by establishing Innovation Offices in Ukrainian higher education institutions / Активізація трикутника знань шляхом створення Інноваційних офісів в українських вищих навчальних закладах159359-2009-ES-JPHES-UNI4INNO http://www.uni4inno.eu/

24. Vernetzte und gestufte Aus- und Weiterbildung in Bildungsmanagement / Мережева взаємодія університетів-партнеріву реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі освітнього менеджменту159371-2009-DE-JPCR-EduMngmnt http://tempus.novsu.ru

25. Practice oriented Master Programmes in Engineering in RU, UA and UZ / Практико-орієнтовані магістерські програми з інженерії в Росії, Узбекистані, Україні510920-2010-DE-JPCR – PROMENG www.promeng.eu

26. Creation of third cycle studies - Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology / Створення навчальної програми третього циклу вищої освіти – докторської програми з відновлювальних джерел енергії та природоохоронних технологій510952-2010-SE-JPCR – CREDO  http://www.eucredo.info/

27. Geographic information technology for sustainable development in Eastern neighbouring countries / Геоінформаційні технологіїдля сталого розвитку в країнах Східного сусідства (Вірменія, Україна і Молдова)511322-2010-SE-JPCR – GIDEC www.gidec.com.ua

28. Development of best practice model Doctoral Schools for structured PhD programme implementation in Ukraine and Georgia / Створення зразкової моделі Докторських шкіл для впровадження структурованих програм PhD в Україні та Грузії 511340-2010-NL-JPGR - Asp2PhD http://www.asp2phd.ukma.kiev.ua

29. Environmental Governance for Environmental Curricula/ Управління довкіллям для екологічних навчальних планів (Білорусь, Росія, Україна) 511390-2010-SK-JPCR – EnGo http://iseu.by/index.jsp?resID=117067&lang=en

30. Building capacity for University-Enterprise partnerships towards competency based training in Armenia, Georgia and Ukraine / Розбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентністного підходу у Вірменії, Грузії та Україні 516613-2011-BE-JPHES - Cap4Com http://cap4com.eu/

31. Modernising Undergraduate Medical Education in EU Eastern Neighbouring Area / Модернізація медичної освіти (першого циклу) в країнах Східного Сусідства 516664-2011-UK-JPCR – MUMEENA http://www.mumeena.eu/

32. Bachelor’s and Master’s Degree in Social Psychology to Solve Migration Problems in Russia, Ukraine and Kazakhstan / Бакалаврат та магістратура з соціальної психології для вирішення проблем міграції в Росії, Україні та Казахстані 516721-2011-RO-JPCR – LMPSM www.lmpsm.org

33. Two cycle E-Commerce curricula to serve Information Society in RU,UA and IL / Дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі516813-2011-LT-JPCR – ECOMMIS www.ecommis.eu

34. Development of Regional Interdisciplinary Post-Graduate Energy and Environmental Law Studies / Розробка регіональних міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища516911-2011-DE-JPCR - REGENLAWwww.tempus-khai.org.ua, www.regenlaw.eu35. Towards Trust in Quality Assurance Systems / Національна система забезпечення якості та взаємної довіри в системі вищої освіти України 516935-2011-FI-SMGR – TRUST http://www.dovira.eu/

36. EU-PC Double Degree Master Program in Automation / Mechatronics / Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/мехатроніки країн ЄС – країн партнерів 517138-2011-CZ-JPCR – MPAM http://mpam-tempus.eu/

37. Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology / Створення сучасної магістерської програми з промислової екології517346-2011-SE-JPCR - IEMASTwww.iemast.info
38. Communication and Information Technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic Flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems / Комунікаційні та інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-російсько-українські магістерська і докторська програмиз інтелектуальних транспортних систем517374-2011-RU-JPCR – CITISET http://citiset.org.ua/

39. Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine / Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні530158-2012-SE-SMHES-SPINOFF http://spinoff-ua.eu/

40. INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’ GROUND /  Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС в країнах СНД530181-2012-DE-SMGR-INURE http://www.inure.uni-koblenz.de/

41. Architecture and Sustainable Urban Development Based on Eco-Humanistic  Principles & Advanced Technologies without Losing Identity / Архітектура та сталий розвиток міст  заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності530197-2012-IT-JPCR-SEHUD - sehud.org.ua

42. Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge / Модернізація вищої інженерної освіти в Грузії, Україні та Узбекистані відповідно до технологічних викликів530244-2012-SE-JPCR-ENGITEChttp://www.engi-tec.net/43. Green Computing & Communications / Програма із «зелених технологій» в комп’ютингу та комунікаціях530270-2012-UK-JPCR-GREENCO - greenco.net.ua

44. Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation / «iCo-op»: промислове співробітництво та креативна інженерна освіта на основі дистанційного інженерного та віртуального інструментарію530278-2012-DE-JPHES-iCoop http://www.ico-op.eu/

45. Master infrastructure exploitation Grande Vitesse Ferroviaire en Russie et Ukraine / Магістр інфраструктури і експлуатації  високошвидкісного залізничного транспорту в Росії та Україні530281-2012-FR-JPCR-MieGVF http://www.diit.edu.ua/sites/ERD/index.html

46. Innovation hybrid strategy of IT-outsourcing partnership with enterprises / Інноваційна гібридна стратегія IT-аутсорсингового партнерства з підприємствами530319-2012-DE-JPHES-INSITOP www.it-outsourcing.kture.kharkov.ua

47. Inter-university Start-up centers for students’ innovations development & promotion / Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів для підтримки та просування студентських інноваційних проектів530349-2012-FR-JP-HES-SUCSID http://www.sucsid.hneu.edu.ua/

48. Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programs at Universities of Georgia and Ukraine / Розробка та впровадження багатомовних освітніх програм в університетах Грузії та України  530360-2012-GE-JPCR
49. European Neighbourhood Policy Law and Good Governance / Європейська політика сусідства: право та належне врядування 530391-2012-SL-JPCR-EUNEG
50. Eastern Partnership in Pedagogical Innovations in Inclusive Education / Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті530417-2012-DE-SMHES-INOVEST http://www.inovest-project.eu/index.php/ru/

51. Innovation Laboratories: using an open innovation learning platform & action research in enterprise education in order to enhance the engagement & innovative capabilities of Universities in Post-Socialist Societies / Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності в освіті для підприємств з метою розширення участі та інноваційного потенціалу університетів в постсоціалістичних суспільствах530429-2012-UK-JPHES-INNOLAB http://www.psu.by/tempus/index.php/en/about-project

52. Fostering Sustainable and Autonomous Higher Education Systems in the Eastern Neighbouring Area / Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства530465-2012-BE-SMGR-ATHENA http://www.eua.be/athena.aspx

53. Establishment of the Supra-Regional Network of the National Centres in Medical Education, focused on PBL and Virtual Patients / Cтворення міжрегіональної мережі національних центрів медичної освіти для впровадження методик проблемно-орієнтованого навчання та віртуального пацієнта530519-2012-UK-JPCR-ePBLnet http://epblnet.eu/

54. Improving the Efficiency of Student Services / Підвищення ефективності студентських служб530534-2012-UK-SMGR-IMPRESShttps://sites.google.com/site/impressua2/home55. National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship / Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів530576-2012-SE-SMHES-NEFESIE http://tempus.nung.edu.ua/uk

56. Crossmedia und Qualitätsjournalismus / «Крос-медіа та якісна журналістика»530599-2012-DE-JPCR-CuQhttp://cuq.cc/57. INFORMATICS AND MANAGEMENT: BOLOGNA-STYLE QUALIFICATIONS FRAMEWORKS / Інформатика та менеджмент: рамки кваліфікацій відповідно до положень Болонського процесу530601-2012-PL-SMHES-IMARM http://inarm.uni-koblenz.de/

58. Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area / Модернізація навчальних програм у сфері містобудування в країнах східноєвропейського добросусідства530603-2012-LT-JPCR-CENEAST http://www.ceneast.com/

59. Leading and Managing Change in Higher Education /  Лідерство та управління змінами у сфері вищої освіти530621-2012-BG-JPGR-LaMANCHE http://www.lamanche-tempus.eu/

60. HUMAN Security (environment, quality of food, public health and society) on Territories Contaminated by Radioactive Agents / Безпека людини (навколишнє середовище, якість продуктів харчування, охорона здоров’я та суспільство) на територіях, забруднених радіоактивними речовинами530644-2012-ES-JPCR-HUMAN http://human-tempus.com/ru/about-the-project/overall-information/

61. Curricula Development for New Specialization: Master of Engineering in Microsystems Design \ Розробка навчальних планів для нової спеціалізації: Магістр інженерії з проектування мікросистем530785-2012-PL-JPCR-MastMST http://www.mastmst.p.lodz.pl/

Опис 94 проектів програми Темпус IV: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model