Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Темпус і Болонський процес

Для Європейського Союзу Болонський процес є одним з маршрутів на шляху до створення «Європи знань». Як освітня програма Темпус, так і участь ЄС у Болонському процесі узгоджуються із загальними стратегічними напрямами розвитку ЄС, визначеними в Лісабонській стратегії. Відповідно, цілі програми Темпус і цілі Болонського процесу перетинаються, підсилюючи одна одну та створюючи ефект синергії. Запровадження основних положень Болонського процесу передбачає врахування національних підходів до організації навчання, змісту освіти, традицій у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою.

Стратегічними пріоритетами Болонського процесу є: запровадження трициклової системи ступенів вищої освіти; забезпечення високої якості вищої освіти; визнання ступенів і періодів навчання; максимальне сприяння мобільності студентів і викладачів тощо.

Пріоритетними завданнями для програми Темпус визначено: запровадження трьох ступенів (бакалавр, магістр, доктор філософії) у системі вищої освіти; запровадження в університетах Європейської системи накопичення та трансферу кредитів (ECTS); створення національної системи забезпечення якості; національної рамки кваліфікацій, взаємне визнання дипломів і періодів навчання, здобутих в інших країнах – учасницях Болонського процесу. Як Болонський процес, так і програма Темпус зосереджені на збільшенні відкритості та прозорості університетської освіти, поширенні доступу до неї, зростанні автономності університетів у країнах-членах ЄС та їхніх партнерах у третіх країнах.

За рахунок міжуніверситетського співробітництва в рамках проектів Темпус відбувається модернізація вищої освіти, підвищується її інтернаціоналізація та європеїзація; університети і сфера вищої освіти в цілому стають більш привабливими для молоді: для навчання, науково-дослідної роботи, працевлаштування. Подібні завдання реалізуються в процесі створення Європейського простору вищої освіту в межах Болонського процесу: стратегія зовнішнього виміру (external dimension strategy), вироблена міністрами, відповідальними за питання освіти, передбачає інформування, пропагування, співробітництво, визнання та діалог щодо освітньої політики з партнерами та колегами з інших країн і континентів. Великою мірою стратегія зовнішнього виміру реалізується за рахунок освітніх програм Європейської Комісії, у першу чергу Темпус та Еразмус Мундус. Інтеграція системи вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти сприятиме: забезпеченню якості вищої освіти; визнанню періодів і термінів підготовки; мобільності студентів, викладачів, наукових працівників; забезпеченню справедливого доступу до вищої освіти; зміцненню позицій українських університетів на національному та європейському і світовому ринку праці та ринку освітніх послуг.

Публікація щодо впливу програм ЄС на розвиток Европейського Простору Вищої Освіти: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/ehea_en.pdf

Опис системи вищої освіти України http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/reviews/ukraine_review_of_higher_education.pdf

Офіційний сайт новин розвитку Болонського процесу: http://www.ehea.info/

Переклад та матеріали підготовлено в рамках проекту ЄС "Національний Темпус-офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавець С.Шитікова)

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model