Національний Темпус / Еразмус+ 
офіс в Україні

Темпус в Україні

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти України до 2021 року, участь у освітній програмі Європейського Союзу - Темпус, визначено одним із пріоритетних завдань розвитку міжнародної співпраці.

Україна приєдналася до програми Темпус 29 квітня 1993 р. На той період, програма Темпус мала спрямованість на удосконалення управління закладами освіти, оновлення або розробку нових навчальних програм і підвищення кваліфікації викладачів, особливо у таких дисциплінах, як економіка, іноземні мови, суспільні науки, європейські студії та право.

На третьому етапі програми Темпус (2000-2006 рр.) відбувся перехід до нових пріоритетів і нової предметної сфери. Участь України в програмі Темпус III узгоджувалася з приєднанням до Болонського процесу та входженням до Європейського простору вищої освіти, що відповідно позначалося на цілеспрямуванні проектів. До пріоритетних напрямів, крім економіки та бізнес-менеджменту, було включено сільське господарство, інформаційно-комунікативні технології та екологію.

Починаючи з 2000 р. до проектів Темпус, окрім університетів, долучаються інші партнери – підприємства, неурядові організації, органи влади. Тож, учасниками проектів Темпус в Україні стають Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства освіти і науки, охорони довкілля, аграрної політики, обласні державні адміністрації та міські ради, спілки промисловців, аграрні підприємства, порти, слухацькі ради університетів і науково-дослідні інституції.

Програма допомагає в придбанні нового сучасного обладнання для університетів – комп’ютерів і спеціального лабораторного обладнання, у проведенні наукових досліджень тощо.

Пріоритети та напрями реалізації програми Темпус четвертого етапу в Україні пов’язані, насамперед, з розвитком Болонського процесу.

Пріоритети першого, другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого конкурсів були спрямовані загалом: на модернізацію начальних планів, враховуючи впровадження триступеневої структури, відповідно до Європейської системи накопичення та трансферу кредитів (ECTS) та визнання дипломів; розвиток дисциплін: педагогіка, машинобудування та технології, право, освіта, матеріаловедення, соціальні науки, природничі науки, сільське господарство, навколишнє середовище, туризм та послуги, міське та регіональне планування; управління ВНЗ та студентськими службами; запровадження механізмів забезпечення якості; інституційна та фінансова автономія; рівний та прозорий доступ до вищої освіти; розвиток міжнародних зв’язків, а також у напряму вища освіта та суспільство: розвиток партнерства ВНЗ із бізнесом, рівний доступ до вищої освіти, тренінги для державних службовців, трикутник знань: освіта – інновації – дослідження, рамка кваліфікацій.

Унаслідок реалізації проектів Темпус в Україні були розроблені нові навчальні курси та програми, що відповідають сучасним потребам ринку праці. Викладачі університетів підтверджують, що кооперація з європейськими колегами надала можливість набути нових знань, запровадити нові методи викладання та оцінювання, що зрештою збільшило конкурс в університетах – учасниках програми Темпус.

Проекти, зокрема, стосуються:

  • забезпечення якості, включаючи удосконалення процедур ліцензування, акредитації та атестації; запровадження Європейської системи накопичення та трансферу кредитів, відповідної підготовки експертів і викладачів;
  • переходу до трициклової системи вищої освіти, включаючи розробку необхідного нормативно-правового забезпечення, підготовку та запровадження курсів і програм третього циклу;
  • удосконалення систем управління і врядування у вищих навчальних закладах, включаючи студентське самоврядування, оптимізацію процесів управління вищим навчальним закладом, розширення кола осіб, залучених до процесів прийняття управлінських рішень.

Програма Темпус сприяє інтернаціоналізації університетів, створенню тривалого партнерства між українськими та європейськими вищими навчальними закладами, яке не припиняється й після завершення проектів, започаткуванню нових дослідницьких проектів або проектів з обміну. У багатьох випадках програма Темпус допомогла налагодити діалог між вищими навчальними закладами та Міністерством освіти і науки України, його регіональними підрозділами, між науково-педагогічним складом та адміністрацією закладу, між працедавцями, викладачами та студентами.

Участь у проектах допомогла керівництву ВНЗ, науково-педагогічному складу визначати і розвивати стратегічні напрямки модернізації, такі як покращення роботи бібліотек, використання мультимедійних засобів, залучення додаткових фінансових ресурсів та укріплення зв’язків з промисловістю, особливо в такій сфері як контроль якості харчових продуктів, було переглянуто курси та програми з метою задоволення потреб сільськогосподарського сектору тощо. Співпраця між академічними та неакадемічним персоналом університетів, які брали участь у стажуваннях, позитивно відобразилась на процедурах управління та методах навчання. Більш того у результаті стажувань було розроблено нові курси, програми, реалізовано нові методики викладання та посилено практико-орієнтоване навчання. Студенти відмічали, що доручення до методів та концепцій навчання і знайомство з культурою Європейських університетів сприяли покращенню комунікативних навичок, міжкультурного діалогу та виробленню більш самостійного підходу до навчання, а також їх викладачі стали відкритими та новаційними. Таким чином програма Темпус сприяє підготовці нової генерації.

Українські університети, де успішно реалізується реформування навчальних програм і навчального процесу відповідно до положень Болонського процесу, пов’язують свій прогрес з участю в проектах програми Темпус.

У рамках програми Темпус I, II, III з 1994 по 2006 р. в Україні було профінансовано близько 300 проектів в тому числі спільні проекти, структурні заходи та індивідуальні гранти мобільності.

За результатами першого, другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого конкурсів програми Темпус IV (2008-2013) за участі партнерів з України реалізується 94 проект (12 у першому, 12 у другому, 5 у третьому, 9 у четвертому, 23 у п'ятому, 33 у шостому конкурсах), з них: 76 - спільних проекти - Joint Projects (з яких 14 - національних проектів), 18 проектів для структурних заходів - Structural Measures (з яких 6-національні). Детальний опис поточних проектів: Детальний опис поточних проектів українською та англійською мовами - 94 проект http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

XL Таблиця проектів програми Темпус IV на 6 сторінках, що включає короткий опис проектів з партнерами, контактами, веб-сайтами; список проектів з веб-сторінками; список університетів з України в проектах та відповідні проекти Темпус IV; статистика по типах проектів; список країн з держав-членів ЄС та країн-партнерів в проектах з Україною:  http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html (Таблиця надає можливість класифікувати проекти/ університети/ країни/ інше відповідно до категорій).

Проекти Темпус IV спрямовані на розроблення та запровадження навчальних програм із суспільної роботи, іноземних мов, європейських студій, журналістики, кібер-безпеки, інтелектуальної власності, космічних технологій, екологічного менеджменту відповідно до положень Болонського процесу, створенню освітніх центрів сучасних технологій, педагогічної мережі, центри молодих дослідників, розробку секторальних рамок кваліфікацій, на широкий спектр модернізації вищої освіти, зокрема розвиток освіти у сфері туризму, енженерії, покращення освіти з соціального партнерства, підготовка лідерів в освіті, управління земельними ресурсами, екології, енергозбереження, співпраця університетів і бізнесу, забезпечення якості управління університетами тощо.

Веб-сайт: Виконавчого агентства в питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури

Матеріли про участь України в проектах програми Темпус.

Опис системи вищої освіти України: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/reviews/ukraine_review_of_higher_education.pdf
Вплив проектів Темпус в України ( підготовлено в 2006 р.)

Переклад та матеріали підготовлено в рамках проекту ЄС "Національний Темпус-офіс в Україні" для безкоштовного розповсюдження і використання, посилання на джерело є обов'язковим (виконавець С.Шитікова)

 

Пошук на порталі

ІЛІР

ILIDlogo-w165

Інститут Лідерства, Інновацій та Розвитку

Посилання

hair style model